Cơ quan bảo hiểm xã hội Quận 12 đặt trụ sở tại số 14 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Trong trường hợp cần đăng ký BHXH hoặc giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ BHXH các cá nhân và tổ chức có thể liên hệ theo thông tin trong viết dưới đây.
#bhxhquan12 #baohiemxahoiquan12 #phanmemebh #ebhvn
Link bài viết: https://ebh.vn/tin-tuc/bao-hiem-xa-hoi-quan-12