🙏Jaybhim saglyana 🙏 my first video in Bhim chat... Aavdali tar nakki like kara... #bhimsong #jaybhim #bhimchat.. @rajni_kant(tiktok)