Truyện xuyên nhanh hay còn gọi là mau xuyên, khoái xuyên. Đây là thể loại nhân vật không dừng ở một thế giới mà sẽ có cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới. Việc xuyên qua những không gian/thời gian khác hoặc một thế giới giả tưởng có bối cảnh định sẵn từ truyện/phim ảnh, thường nhằm mục đích hoàn thành nhiệm vụ được giao nào đó.

#truyentr #truyenxuyennhanh

https://truyentr.com/the-loai/xuyen-nhanh/

https://truyentr.com/truyen/ma....u-xuyen-nghich-tap-b
https://truyentr.com/truyen/mo....t-ngay-cua-toi-co-48
https://truyentr.com/truyen/tr....uc-tuyen-cong-cuoc-k
https://truyentr.com/truyen/co....ng-luoc-khong-luon-c
https://truyentr.com/truyen/ma....u-xuyen-phao-hoi-nu-
https://truyentr.com/truyen/xu....yen-nhanh-chi-nu-pho
https://truyentr.com/truyen/ma....u-xuyen-nu-phu-nam-t
https://truyentr.com/truyen/xu....yen-nhanh-vai-ac-bos
https://truyentr.com/truyen/ta....i-sao-anh-khong-yeu-
https://truyentr.com/truyen/ho....m-nay-vai-phan-dien-
https://truyentr.com/truyen/co....ng-luoc-nam-than-vu-
https://truyentr.com/truyen/xu....yen-nhanh-108-cach-c
https://truyentr.com/truyen/xu....yen-nhanh-vinh-hoa-p
https://truyentr.com/truyen/xu....yen-nhanh-nam-chu-la
https://truyentr.com/truyen/he....-thong-xuyen-nhanh-v
https://truyentr.com/truyen/xu....yen-nhanh-hac-hoa-be
https://truyentr.com/truyen/xu....yen-nhanh-nu-phu-hoa
https://truyentr.com/truyen/xu....yen-nhanh-phuong-an-
https://truyentr.com/truyen/xu....yen-nhanh-nam-than-l
https://truyentr.com/truyen/ma....u-xuyen-cuu-vot-nu-p
https://truyentr.com/truyen/ta....t-ca-ban-gai-deu-muo
https://truyentr.com/truyen/ki....ep-song-gioi-giai-tr
https://truyentr.com/truyen/thien-than-canh-trang/
https://truyentr.com/truyen/xu....yen-nhanh-nam-than-t
https://truyentr.com/truyen/tieu-yeu-tinh/
https://truyentr.com/truyen/xu....yen-nhanh-cam-hoa-nu
https://truyentr.com/truyen/ch....inh-phuc-nam-chinh-h
https://truyentr.com/truyen/xu....-ly-van-nhan-me-mot-
https://truyentr.com/truyen/ho....anh-hanh-ngang-nguoc
https://truyentr.com/truyen/xu....yen-nhanh-tro-thanh-
https://truyentr.com/truyen/ph....uong-an-nghich-tap-n
https://truyentr.com/truyen/ta....-cung-voi-anh-de-yeu

image